Od 2008 roku pozyskaliśmy i rozliczyliśmy dotacje
na ponad 720 mln zł

Specjalizujemy się w dotacjach na:

– Innowacyjne inwestycje
– Badania i rozwój (B+R)
– Wzornictwo
– Ochronę środowiska

Etapy współpracy

Planowanie

Pozyskanie dotacji

Rozliczenie

– Analizujemy i weryfikujemy potrzeby inwestycyjne Klienta
w kontekście możliwości pozyskania dotacji

– Rekomendujemy źródła finansowania inwestycji, z uwzględnieniem
planowanych terminów konkursów

– Weryfikujemy zgodność projektu z przepisami o pomocy publicznej
oceniamy szanse uzyskania dotacji

– Proponujemy konieczne działania celem uzyskania większej
liczby punktów w procesie oceny

– Pomagamy w nawiązaniu ewentualnej współpracy z jednostkami naukowymi

– sporządzamy wniosek o dotację

– sporządzamy biznes plan lub studium wykonalności, obejmujące zarówno część opisową prezentowanych inwestycji, jak i prognozy finansowe oraz analizy finansowo-ekonomiczne

– pomagamy w pozyskaniu wymaganych załączników

– kompletujemy pełną dokumentację konkursową

– monitorujemy proces oceny wniosku

– wspieramy w przygotowaniu do udziału w Panelach Ekspertów

– pomagamy przy zawieraniu umów z instytucjami przyznającymi dotacje

– przygotowujemy dokumentację rozliczeniową w terminach i formie zgodnej z wymogami programu

– sporządzamy sprawozdania z realizacji projektu

– doradzamy w zakresie dokumentacji i ewidencji księgowej, a także procedury wyboru wykonawców

– doradzamy w zakresie promocji i wizualizacji projektu

– pomagamy w zakresie przygotowania do kontroli

Aktualności

– Na pierwszym miejscu list rankingowych

uplasowało się wiele spośród przygotowanych przez nas projektów

– Nasza skuteczność wynosi 100%

w pozyskiwaniu dotacji dla innowacyjnych projektów inwestycyjnych

– 98,49% to łączna skuteczność InvestLink

w całym okresie programowania 2014-2020

– Nasza największa dotacja to ponad 62,5 mln zł

Dotyczyła ona projektu badawczo-rozwojowego. Realizacja projektu została zakończona,
projekt został z sukcesem rozliczony.

– Oferujemy współpracę w oparciu o model „success fee”

czyli premię za sukces.

– Klienci wracają do InvestLink z nowymi pomysłami na inwestycje

co jest powodem do dumy i potwierdzeniem jakości usług

– Pozyskujemy i rozliczamy dotacje powyżej 1 mln zł

Ścieżka SMART to jeden z największych i najatrakcyjniejszych konkursów w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki na lata 2021-2027. Dedykowany jest projektom charakteryzującym się stopniem innowacyjności co najmniej w skali kraju, zgodnych z Krajowymi Inteligentnymi Specjalizacjami.

W ramach Ścieżki SMART przedsiębiorcy (MŚP oraz duże firmy), realizujący projekty samodzielnie bądź w konsorcjach z udziałem innych przedsiębiorstw lub organizacji badawczych mają możliwość pozyskania finansowania na kompleksowe projekty składające się z modułów obligatoryjnych i fakultatywnych.

Wsparcie w formie dotacji, czyli tzw. premii technologicznej, która spłaca część kredytu technologicznego, zaciągniętego przez przedsiębiorcę w banku komercyjnym na finansowanie wydatków inwestycyjnych związanych z wdrożeniem innowacyjnych rozwiązań (produktów lub procesów)

Poziom dofinansowania zgodny z mapą pomocy regionalnej

Inwestycja technologiczna polega na:

 • zakupie nowej technologii wraz z jej wdrożeniem lub
 • wdrożeniu własnej nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych produktów, procesów lub usług.

Wdrażana technologia musi mieć postać prawa własności przemysłowej lub wyników prac rozwojowych, bądź też wyników badań aplikacyjnych, lub nieopatentowanej wiedzy technicznej.

Konkurs dla MŚP.

Wsparcie na transformację przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej poprzez:

modernizację infrastruktury w przedsiębiorstwach;

wdrażanie nowych lub ulepszonych produktów, usług w powiązaniu ze zmianą procesów, umożliwiających znaczącą redukcję zużycia energii.

Wsparcie w formie dotacji, czyli tzw. premii technologicznej, która spłaca część kredytu ekologicznego, zaciągniętego przez przedsiębiorcę w banku komercyjnym na finansowanie wydatków inwestycyjnych

Może być konieczność wykonania audytu energetycznego przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Poziom dofinansowania prawdopodobnie zgodny z mapą pomocy regionalnej

Konkurs dla MŚP, small mid-caps, mid-caps.

Przedsiębiorstwa: mikro i małe +20%, przy czym maksymalnie 80%; średnie +10%

 

Koszty kwalifikowalne modułu B+R:

 • wynagrodzenie personelu badawczo-rozwojowego,
 • zakup usług zewnętrznych (podwykonawstwo dotyczące badań i usług doradczych związane z projektem) – maksymalnie 70% kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i prac rozwojowych ponoszonych w Module B+R,
 • koszty amortyzacji aparatury naukowo-badawczej oraz amortyzacji budynków,
 • koszty dzierżawy i wieczystego użytkowania gruntów,
 • nabycie wartości niematerialnych i prawnych,
 • koszty operacyjne oraz zakup materiałów i środków eksploatacyjnych związanych bezpośrednio z pracami B+R,
 • koszty pośrednie (ogólne). 

 

Koszty kwalifikowalne modułu wdrożenia innowacji:

 • zakup lub leasing gruntów oraz nieruchomości zabudowanych,
 • zakup lub leasing środków trwałych innych niż nieruchomości,
 • nabycie robót i materiałów budowlanych,
 • nabycie wartości niematerialnych i prawnych,
 • zakup usług zewnętrznych związanych ze wsparciem innowacji,
 • zakup usług doradczych,
 • koszty związane z ustanowieniem dodatkowego zabezpieczenia umowy o dofinansowanie.

 

Mikroprzedsiębiorstwa – podmioty zatrudniające mniej niż 10 pracowników, których roczne obroty nie przekraczają 2 mln EUR, a roczna suma bilansowa 2 mln EUR

Małe przedsiębiorstwa – podmioty zatrudniające mniej niż 50 pracowników, których roczne obroty nie przekraczają 10 mln EUR, a roczna suma bilansowa 10 mln EUR

Średnie przedsiębiorstwa – podmioty zatrudniające mniej niż 250 pracowników, których roczne obroty nie przekraczają 50 mln EUR, a roczna suma bilansowa 43 mln EUR

Small mid-caps – podmioty zatrudniające do 499 pracowników, których roczne obroty nie przekraczają 100 mln EUR, a roczna suma bilansowa 86 mln EUR

Mid-caps – podmioty zatrudniające nie więcej niż 3 000 pracowników

Terminy konkursów

Skontaktuj się z nami!

+48 12 428 55 65

info@investlink.pl

ul. Ujejskiego 12/7
30-102 Kraków
Godziny pracy biura:
pon.-pt. 8:00 - 16:00

NIP 677 242 69 43